เงื่อนไข/ข้อตกลง

เงื่อนไขนโยบายการคืนสินค้า Lucky Way Shop

1. นโยบายการคืนสินค้า
     ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า
     โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
     1.1 สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
     1.2 สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด หมายเหตุ 1) สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน/ หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่ 2) สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม 3) ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง (โดยลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า และหลักฐานภาพถ่าย) 4) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า จากกรณีสั่งผิดรุ่นหรือไม่พอใจในตัวสินค้า
2. ขั้นตอนการคืนสินค้า
     2.1 หากลูกค้ามีความประสงค์คืนสินค้า/เปลี่ยนสินค้าใหม่ กรุณาตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่าน อยู่ในเงื่อนไขนโยบายการคืนสินค้าตามที่บริษัทกำหนด (ในข้อ1.)
     2.2 ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าลักกี้เวย์ ช็อป โทร. 095-7422113, 02-4161113 ต่อ 911 หรืออีเมล : luckywayshop2018@gmail.com เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า
     2.3 เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
     2.4 กรุณาบรรจุสินค้าและใบเสร็จการชำระค่าสินค้า ลงในบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งคืนบริษัทฯ โดยลูกค้าสามารถเลือกช่องทางการส่งคืนสินค้าได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 1) จุดบริการรับ - คืนสินค้า ณ สำนักงานบริษัทลักกี้เวย์ จำกัด 2) ไปรษณีย์ไทย โดยส่งสินค้าพร้อมใบคืนสินค้า กลับมาที่ บริษัทลักกี้เวย์ จำกัด เลขที่ 56/8 ซ.ท่าข้าม12 ถ.พระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
3. การเปลี่ยนสินค้าใหม่
     ทันทีที่ได้รับสินค้าของลูกค้าคืน ทางบริษัทฯจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่แล้ว ทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่กำหนดไว้ หมายเหตุ : กรณีสินค้ามีใบประกัน 1) ลูกค้าต้องแสดงใบรับประกันสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินในการสั่งซื้อสินค้า 2) ต้องเปลี่ยนสินค้าภายใน 30 วัน หลังจากการสั่งซื้อสินค้า หากเกินกำหนดถือเป็น"การรับประกันซ่อมสินค้า" จนกว่าหมดระยะเวลาการรับประกันสินค้า 3) กรณีเป็นใบรับประกันจากทางบริษัทผู้ผลิต/นำเข้าของตัวสินค้านั้นๆ ลูกค้าสามารถส่งเคลมกับบริษัทต้นทางได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ผลิต/นำเข้ากำหนด
4. นโยบายการคืนเงิน
     ทางบริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ลูกค้าได้สั่งซื้อไปได้ โดยจะทำการคืนเงินเข้าไปในเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และเจ้าหน้าที่อาจติดต่อเพื่อขอหลักฐานเพิ่มเติมในการคืนเงินต่อไป