เงื่อนไข/ข้อตกลง

>> นโยบายการรับเปลี่ยน/สินค้า

>> luckywayshop.com ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันทำการ
หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ตามกรณีดังต่อไปนี้

- จัดส่งสินค้าผิดรุ่น,หรือขนาด ให้กับลูกค้า
**(ลูกค้าจะต้องส่งสินค้าผิดกลับคืนบริษัท โดยอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ปกติ
หากทางบริษัทได้รับสินค้าคืนแล้ว จะทำการส่งออกสินค้าที่ถูกต้องให้ลูกค้าไม่เกิน 7 วันทำการ )
- การจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับลูกค้า
***โดยความเสียหายต้องพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกระบวนการผลิตสินค้าและการขนส่ง
(ลูกค้าจะต้องเก็บกล่อง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า และหลักฐานภาพถ่าย  )**

luckywayshop.com จะรับเปลี่ยนสินค้าหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ภายใน 7 วันทำการ
***หากเกินจากวันดังกล่าว luckywayshop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า**luckywayshop.com ขอสงวนสิทธิ์
ในการขอเปลี่ยนสินค้า จากการสั่งผิดรุ่น หรือไม่พอใจในตัวสินค้า

>> กรณี สินค้ามีใบรับประกัน
- ลูกค้าจะต้องแสดงใบรับประกันสินค้าหรือใบเสร็จรับเงินในการสั่งซื้อสินค้า
** เปลี่ยนสินค้าภายใน 30 วัน หลังจากการสั่งซื้อสินค้า
** เกินกำหนดระยะเวลา 30 วัน เป็นการรับประกันซ่อมสินค้า จนกว่าหมดการรับประกันสินค้า
** หากเป็นใบรับประกันจากทางบริษัทผู้ผลิต/นำเข้า ของตัวสินค้านั้นๆ ลูกค้าสามารถส่งเคลมกับบริษัทต้นทางได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทผู้ผลิต/นำเข้า กำหนด

>> นโยบายการคืนเงิน

luckywayshop.com จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

- luckywayshop.com จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้ง
โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ +++